lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gående och cyklande i staden

Projektets utgångspunkt

HASTA:s vision för den hållbara och attraktiva staden gynnar trafik- och bebyggelsestrukturen hållbara transporter såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Samtidigt ska biltrafiken fungera, men på de oskyddade trafikanternas villkor. Detta delprojekt fokuserar på gående och cyklande trafikanterna med syfte att ta fram strategier för att öka, och göra dessa transportsätt säkrare.

 

I projektet "Gående och cyklande i staden" ingår att nå ökad kunskap om faktorer och kvaliteter som är betydelsefulla för olika grupper av cyklande och gående. Här undersöks även om en förbättring av dessa kvaliteter faktiskt skulle leda till ökat cyklande och gående. Subjektiva och objektiva data kommer att samlas in med avseende på olika gruppers preferenser, deras faktiska beteende samt objektiv beskrivning av trafikmiljön. Detta kommer att analyseras och sammanställas för att sedan utmynna i demonstrationsförsök med avseende på olika planeringsåtgärder, förändrad fysisk utformning samt olika påverkansmetoder.

Medverkande: Åse Svensson (projektansvarig); Till Koglin; Lena Hiselius; David Lindelöw

Pågående arbete

Projektets mål är att studera vilka faktorer som är av störst betydelse för ett ökat gående och cyklande bland olika grupper i staden. Utgångspunkten för projektet är en större genomförd litteraturstudie där ett antal faktorer som enligt forskning påverkar benägenheten att gå och cykla inom städer har identifierats. Slutsatsen av litteraturstudien är att fotgängare och cyklister måste ses som olika grupper med olika preferenser om exempelvis planering och utformning. Det pågår två doktorandprojekt som fördjupar sig i gående respektive cyklande. Dessutom genomförs vidare forskning för att identifiera olika grupper av cyklister. 

Litteraturstudien i fulltext

Sidansvarig: