Uppdragsutbildning

Trafik och vägs uppdragsutbildning, med flera skräddarsydda kurser inom trafikområdet, riktar sig till yrkesverksamma trafikplanerare inom exempelvis statlig och kommunal verksamhet.

Kurs i konfliktteknik

Kursen är en fem dagars träningskurs i trafikkonfliktteknik. Konflikttekniken är en effektiv metod för att kartlägga säkerhetsläget i trafiken och utvärdera olika åtgärders säkerhetseffekt. Kursen behandlar teori och bakgrund till den svenska konflikttekniken. Det ingår inomhusträning och fältträning i att registrera och bedöma konflikter samt reliabilitetstest.

Kontakt: András Várhelyi andras.varhelyi@tft.lth.se

Trafiksäkerhetsgranskning

Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2011 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Lagen gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket för Sveriges del i princip motsvarar landets Europavägar.

Väghållaren ska göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägplaneringsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare granska planerings- och projekteringsarbetet och redovisa eventuella riskmoment i en rapport. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska Trafiksäkerhetsgranskaren ha genomgått utbildning, som följer en kursplan, och måste ha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Transportstyrelsen godkänner trafiksäkerhetsgranskare.

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om trafiksäkerhetsprinciper och träning i att kunna genomföra trafiksäkerhetsgranskning på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha:

  • övergripande kunskaper om trafiksäkerhet
  • kunna ta fram och sammanställa relevanta granskningsgrunder som behövs för en trafiksäkerhetsgranskning
  • förstå hur information från en trafiksäkerhetsanalys kan användas vid en trafiksäkerhetsgranskning
  • grundläggande kunskaper som behövs för att kunna genomföra en trafiksäkerhetsgranskning

Kontakt: András Várhelyi andras.varhelyi@tft.lth.se

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2018-03-26