Forskning

Forskningen vid Trafik och väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar från planering och utformning till drift och underhåll.

Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende samt samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö samt samhällsekonomin.

Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuserar på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Forskningen vid Trafik och väg har länge varit empirisk och åtgärdsinriktad. Den har dessutom präglats av kontinuerlig koppling till teori och modeller samt av metodutveckling t ex för utvärderingar och effektbedömningar. Trafik och vägs ambition är helt enkelt att lösa problem. På senare år har forskningen fokuserats kring hur ett långsiktigt hållbart transportsystem kan uppnås - hållbart ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Det finns tre huvudsakliga forskningsområden inom Trafik och väg:

  • Trafikplanering och mobilitet
  • Trafiksäkerhet och beteende
  • Vägbyggnad

Mer information om vår forskning finns via denna länk till Lunds universitets forskningsportal.

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2020-10-02