Trafiksäkerhet och beteende

Vår forskning inom Trafiksäkerhet och beteende handlar om trafiksäkerhet ur ett brett perspektiv. Forskningsaktiviteterna täcker olika områden såsom:

 • statistiska analyser av olyckor och modellering av olyckor
 • indirekta säkerhetsindikatorer (surrogatmått)
 • beteende- och konfliktobservationer
 • utvärderingar av trafiksäkerhetsåtgärder
 • frågeställningar kring oskyddade trafikanter inklusive singelolyckor
 • trafiksimulering och dess användbarhet
 • datakvalitet
 • frågor kring underrapportering av olyckor.

Kontakt: Aliaksei Laureshyn aliaksei.laureshyn@tft.lth.se

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems

Inom forskningsområdet Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) behandlas bilförares behov och acceptans av fordonsbaserade stödsystem samt utvärdering av effekter av sådana system på

 • förarbeteende
 • trafiksäkerhet
 • flöde
 • miljö.

Exempel på fordonsbaserade stödsystem är bland andra

 • adaptiv farthållare (avståndsanpassning)
 • kollisionsvarnare
 • döda vinkeln-varnare.

Forskargruppen är och har varit involverad i flera nationellt finansierade projekt såväl som i många europeiska projekt.

Kontakt: András Várhelyi andras.varhelyi@tft.lth.se

Indirekta trafiksäkerhetsindikatorer

Trafikolyckor är tämligen sällsynta händelser. Detta är ju naturligtvis positivt, men gör även att olycksdataanalys inte alltid är ett effektivt verktyg i det dagliga, lokala trafiksäkerhetsarbetet. För utvecklingsländer gäller dessutom att olycksdatabaser oftast inte innehåller tillförlitliga rapporteringar.

Forskargruppen har en lång och gedigen erfarenhet av utveckling av indirekta trafiksäkerhetsindikatorer som ett komplement till olycksdata. Detta arbete innehåller även forskning kring de grundläggande kraven på indikatorers validitet och reliabilitet för att vara användbara i trafiksäkerhetsarbetet. Den svenska konflikttekniken utvecklades vid institutionen.

Med ny teknik och ny typ av sensorer såsom automatisk videoanalys är det möjligt att samla in större mänger data och mer detaljerad data. Detta gör det möjligt för forskargruppen att fortsätta utveckla och utvärdera nya, och förhoppningsvis ännu bättre, indirekta trafiksäkerhetsindikatorer.

Kontakt: Aliaksei Laureshyn aliaksei.laureshyn@tft.lth.se

Gående och cyklande

I de transportpolitiska målen som beslutats av Sveriges riksdag, ingår att förbättra och därmed underlätta möjligheten för människor att välja de hållbara transportmedlen gång och cykel. Här bidrar forskargruppen med forskning om bland annat

 • gåendes och cyklandes förhållandevis höga olycksrisker
 • utvärdering av gåendes och cyklandes infrastruktur
 • faktorer som främjar cyklande och gående.

Videoanalys

Vårt mål är att utveckla ett automatiskt video analys system för att analysera trafiksituationen samt beteendet i trafiken. Forskarna på trafik och väg samarbetar med forskare på Matematikcentrum med fokus på praktiskt användande av datorseende inom trafikforskning. Besök Matematikcentrums egen hemsida genom denna länk.

De första försöken med att analysera trafik utifrån videor gjordes i början av 1980-talet. Då användes inspelade videor i samband med utvärderingen av den Svenska Konflikttekniken. Sedan dess har många olika verktyg utvecklats och använts men trots detta kvarstår det fortfarande en betydande del manuellt arbete. Här kan du ladda ner en pdf-fil på engelska om den Svenska Konflikttekniken.

Kontakt: Aliaksei Laureshyn, aliaksei.laureshyn@tft.lth.se 

Användbara länkar relaterade till vår forskning

Länk till ICTCT:s externa webbplats

En internationell organisation bestående av trafiksäkerhetsexperter vars mål är att identifiera och analysera farliga trafiksituationer.

Sidansvarig: webbansvarig@tft.lth.se | 2019-05-13