lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljö

Inom miljöområdet bedrivs forskning kring trafikens utsläpp och vad som påverkar utsläppsnivåer. Forskningen fokuseras på de trafiktekniska faktorer som styr mängden luftföroreningar inom tätorter, till exempel hur utformningen av gatunätet och fordonens körmönster påverkar emissioner.

Inom miljöområdet sker även forskning på förarstöd för bränslesnål bilkörning, ett forskningsfält som angränsar till förarstöd med tillämpning inom bl a trafiksäkerhetsområdet. Läs mer om dessa förarstöd på ADAS:s webbplats.

Kontakt: Bengt Holmberg

 

Avslutade projekt


Accelerationsrådgivare Posten - ARP

ARP är ett forskningsprojekt mellan Posten AB, Imita AB och LTH. Syftet var att studera:

  • om bränsleförbrukningen kan reduceras i postens bilar m.h.a. en accelerationsrådgivare,
  • om körmönsterparametrar utöver acceleration ändras med en accelerationsrådgivare,
  • hur emissionerna NOx, HC och HC påverkas och
  • hur förarna upplevde och använde rådgivaren.

Fyra av postens bilar installerades med loggningsutrustning och accelerationsrådgivare. Under 1,5 månader loggades körningar utan att rådgivaren var aktiverad och 1,5 månader med rådgivaren aktiverad. Testförarna fick vid varje körning mata in ett personligt id-nummer, vilken rutt de ska köra samt väderförhållande vid start. Innan respektive efter loggningsperioden fick samtliga testförare fylla i en enkät om bl a acceptansen till en accelerationsrådgivare samt deras miljömedvetenhet kopplat till bilkörning mm. Intervjuer gjordes också med de testförare som använt systemet mest frekvent. Resultat från projektet finns publicerade dels som konferanspapper vid: Transport and Environment Conference (TAP) i Frankrike, 2006, och dels i Transportation Reseach Part D, 2009.

Medverkande: Hanna Jonasson (Posten AB), Hanna Larsson (LTH), Eva Ericsson (LTH), Imita AB
Finansiär: Energimyndigheterna
Tidsram: 2005-2008

IT-baserat förarstöd för lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp i tätortskörning
Projektet var en förstudie inom forskningsprogrammet ”Transporternas energianvändning”. I de flesta kommersiella navigeringssystem kan föraren välja antingen det snabbaste eller det närmaste vägvalet, här studerades det bränslesnålaste vägvalet. Studien testades för Lund och byggde på verkliga körningar från ISA-databasen där en utsläppskostnad angett i gram koldioxid hade blivit framräknad för varje vägsträcka. Denna kostnad baseras på sex olika indelningar: vägens funktion, områdestyp, hastighetsgräns, anknytning till trafikljus, förekomst av farthinder och trafiktäthet. Förstudien visade att med hjälp av navigeringsystemet kan föraren minska sin förbrukning med 4 procent. Studien visade även att nästan varannan resa inte hade körts det mest bränslesnåla vägvalet.

Medverkande: Eva Ericsson, Hanna Larsson, Karin Brundell-Freij
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2004-2005

SvARTEMIS - Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems
SvArtemis är en ny emissionsmodell framtagen i ett EU-projekt. Projektet innebär en implemetering av modellen i Sverige och används för uppföljning av direktiv och miljökvalitetsnormer avseende halter i tätortsluft samt kontroll av att Sveriges klimatmål uppnås.

Medverkande: Åke Sjödin (IVL), Martin Jerksjö (IVL), Ulf Hammarström (VTI), Mohammamed-Reza Yahva (VTI), Eva Ericsson (LTH), Hanna Larsson (LTH), Jakob Almén (AVL MTC), Charlotte Sandström (AVL MTC), Håkan Johansson (Vägverket)
Finansiär: Vägverket
Tidsram: 2004-2008

 

Sidansvarig: