lu.se

Trafik och väg

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förarstöd med ADAS

Inom forskningsområdet Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) behandlas bilförares behov och acceptans av fordonsbaserade stödsystem samt utvärdering av effekter av sådana system på förarbeteende, trafiksäkerhet, flöde och miljö. Exempel på fordonsbaserade stödsystem är adaptiv farthållare (avståndsanpassning), kollisionsvarnare, döda vinkeln-varnare, etc.

Forskargruppen är och har varit involverad i flera nationellt finansierade projekt såväl som i många europeiska projekt, t.ex. AdaptIVe, InteractIVe, PReVENT, PROSPER, MASTER. Flera doktorsavhandlingar har producerats vid institutionen inom området ADAS.

Kontakt: András Várhelyi

Pågående projekt

Det europeiska projektet AdaptIVe utvecklar förarstödsfunktioner som dynamiskt anpassar nivån av automatisering till rådande situation och förarstatus. Vi deltar i utvärderingsaktiviteterna om effekterna på förarbeteende och trafiksäkerhet.

Tidigare forskning

EU-projektet interactIVe (LÄNK: www.interactive-ip.eu) utvecklade fordonsbaserade aktiva säkerhetssystem baserat på kontinuerligt stöd till föraren, kollisionsvarning samt autobroms. Projektet genomfördes genom i samarbete mellan ledande fordonstillverkare, leverantörer och forskningsinstitut. Vårt bidrag i projektet fokuserat på utvärdering av effekterna på förarbeteende och trafiksäkerhet. Varaktighet: 2010-2013.

Utveckling och validering av mätinstrument för registrering av kritiska händelser genom detektering av s.k. "jerks" - ett doktorandprojekt. I ”Naturalistic Driving Studies”, är trafikkonflikter bästa substitut för olyckor då dessa har en dokumenterad relation. Metoden är baserad på sambandet mellan "jerk" (en plötslig förändring i accelerationen) och trafikkonflikt. Ett mätinstrument för att registrera trafikkonflikter i "vanliga" fordon medger insamling av ett stort antal konflikter under körning och därmed ger ett kraftfullt verktyg för att utvärdera säkerhetseffekter av olika system i fordon. Varaktighet: 2010-2013.

Förares acceptans och erfarenhet av ADAS-system studerades i ett doktorandprojekt. Syftet var att utforska begreppet acceptans inom området ADAS och hur det ska mätas. Ett första test av om metoden Unified Theory of Acceptance och Teknikanvändning (UTAUT) skulle kunna anpassas till området för ADAS att bedöma förarens acceptans av ny teknik genomfördes. Varaktighet: 2009-2010.

Inom ramen för det EU-finansierade Project PReVENT, utvecklades ett förarstödssystem med ”säker hastighet och säkert avstånd” funktion. Vårt bidrag i projektet låg inom HMI design och test av förarreaktioner till och acceptans av systemet under körning i verklig trafik. Varaktighet: 2004-2007.

Inom ramen för det europeiska projektet PROSPER (Project for Research On Speed adaptation Policies on European Roads) genomfördes fältförsök med ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) i Ungern och Spanien. Tjugo personbilar i varje stad utrustades med två sorters ISA system: (1) varning via en så kallad aktiv gaspedal som ger mottryck och (2) varning via pipande ljud och blinkande ljus om hastighetsgränsen överskrids. Syftet med dessa fältförsök var att göra jämförande analyser av effekterna av de två olika systemen och upptäcka möjliga regionala skillnader i förarreaktioner och acceptans av sådana system. Varaktighet: 2003-2005.

Utvärdering av långsiktiga och storskaliga effekterna av aktiv gaspedal i 290 fordon i Lund med avseende på hastigheter, trafiksäkerhet, förarbeteende, restider, miljö och acceptans. Varaktighet: 1999-2002.

Det europeiska projektet MASTER (MAnaging Speeds of Traffic on European Roads) syftade till att framställa information som kunde användas i utarbetande av nationella och EU beslut angående hastighetsreglering samt standarder för olika utrustningar för hastighetskontroll. Det genomfördes fältförsök med hastighetsbegränsare. Varaktighet: 1996-1998.

Sidansvarig: